Aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją


Apklausos

2021 metais atliktos apklausos

Palangos reabilitacijos ligoninė vykdė dvi anketines apklausas: stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų už 2021 m. pasitenkinimo koeficientas – 1,0.

Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų už 2021 m. pasitenkinimo koeficientas – 0,997.

Taip pat vykdyta pacientų apklausa (apklausiant ne mažiau 100 pacientų), siekiant įvertinti pacientų požiūrį į korupciją, ar jiems nėra tekę susidurti su spaudimu „atsilyginti“ ligoninės darbuotojams.

Išdalinta 146 anketos, grąžinta 112 anketų. Anketose paminėta, kad nei medicinos, nei kitas aptarnaujantis personalas neprašė papildomo atlygio. Nepasitenkinimų nebuvo gauta

 

2020 metais atliktos apklausos

Anoniminė darbuotojų apklausa, vykdoma siekiant įvertinti atsparumą korupcijai, o apklausų apibendrinimas pristatomas visiems darbuotojams.

Atlikta anoniminė apklausa 150 darbuotojų. Darbuotojai netoleruoja korupcijos.

Anoniminė pacientų apklausa (apklausiant ne mažiau nei 100 pacientų), vykdoma siekiant įvertinti pacientų požiūrį į korupciją ir galimą korupcijos paplitimą įstaigoje, o apklausų apibendrinimas pristatomas darbuotojams bei viešinamas įstaigos interneto svetainėje.

Atlikta anoniminė pacientų apklausa, apklausiant 120 pacientų. Nepasitenkinimų nebuvo gauta.

Privačių interesų deklaravimas
Privačių intersų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos priemonių viešajame sektoriuje, padedanti identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmes ir laiku atlikti visas  Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme numatytas prievole.
 
 
Privačių interesų deklaracija pildoma ir teikiama Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme  bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) patvirtintose Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš VTEK interneto tinklalapio www.vtek.lt, nustatant deklaruojančiojo asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Privačių interesų deklaravimas nuo 2021 m.

Privačių interesų deklaravimas nuo 2020 m.

Paramos ligoninei teikimas

Siekdami išvengti galimų korupcinio pobūdžio apraiškų (kai pacientas siūlo neteisėtą atlygį medicinos darbuotojams), didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, skatinti antikorupcinį švietimą bei viešumui užtikrinti, VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė vykdo antikorupcinę programą ir informuoja, kad norintys paremti mūsų įstaigą, tai yra savanoriškai ir neatlygintinai suteikti paramą  (darbuotojų profesinei kvalifikacijai kelti ar kt. priemonėms), parama taptų reikšmingu indėliu rūpinantis ligoninės darbuotojų kvalifikacija, ir kartu pacientų gerove.

Norinčius paremti įstaigą, paramą galima suteikti keliais būdais:

 1. Sumokant į įstaigos kasą.
 2. Mokėjimo pavedimu į VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninės sąskaitą LT397180600000120803, nurodant paramos paskirtį.

Iš anksto dėkojame už Jūsų paramą.

 

Paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistema

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo atmintinė 

Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimas apie paramos gavėjo statuso suteikimą ar panaikinimą

Paramos per 2020 m. gavimas VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninei

Paramos per 2021 m. gavimas VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninei

Paramos panaudojimo ataskaitos

Informacija apie Paramos davėjus ir jų laimėtus viešuosius pirkimus 2021 metai:

2021 metų parama ir viešieji pirkimai Parsisiųsti PDF formatu

 

Paramos panaudojimo ataskaitos 2021 metai:

Erlandas Kareckas Parsisiųsti PDF formatu

 

Informacija apie Paramos davėjus ir jų laimėtus viešuosius pirkimus 2020 metai:

2020 metų parama ir viešieji pirkimai Parsisiųsti PDF formatu

 

Paramos panaudojimo ataskaitos 2020 metai:

UAB Žibosa Parsisiųsti PDF formatu

VšĮ Robotikos mokykla Parsisiųsti PDF formatu

VšĮ Laisvės TV Parsisiųsti PDF formatu

LR SAM ekstremalių sveikatai situacijų centras Parsisiųsti PDF formatu

Robertas Ragauskas Parsisiųsti PDF formatu

Palangos mietso savivaldybės administracija Parsisiųsti PDF formatu

Lietuvos medikų sąjūdis Parsisiųsti PDF formatu

Paulius Narmontas Parsisiųsti PDF formatu

Giedrius Bumblys Parsisiųsti PDF formatu

 

Informacijos apie asmenį rinkimas
VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė, siekdama, kad ligoninėje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys ir vadovaudamasi Korupcijos prevencijos įstatymu (9 straipsniu), bendradarbiauja su Specialiųjų tyrimų tarnyba dėl informacijos apie kandidatus, siekiančius užimti tam tikras pareigas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1350 redakcija ( 496 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (lrs.lt))) ligoninėje, gavimo.
 
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904) III skyriaus 17 straipsnio 5 dalį, VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninėje patvirtintas sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie į pareigas skiriamą asmenį.
Pranešėjų apsauga
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.
 
Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.
Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.
 
VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninės vidinio kanalo aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie įstaigoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo įstaigoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
Įstaigoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).
 
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:
 1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;
 2. elektroninio pašto adresu [email protected] 

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią formą

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.
Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-09 15:18